วัน จันทร์ ที่ 18 ��ันวาคม พ.ศ. 2560
Home > ชุมนุมเซียน
     ก่อสร้างภาครัฐโค้งสุดท้ายปี’57 ฟื้นตัวต่อเนื่องปี’58 ... รองรับพลวัตเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าประเด็นสำคัญ

•    ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 การขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น บวกกับการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐภายใต้มาตรการต่างๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในครึ่งหลังของปี 2557 น่าจะอยู่ในกรอบ 228,000 – 235,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 4.8 – 8.0 (Y-o-Y) จากที่หดตัวร้อยละ 4.8 ในครึ่งปีแรก ทั้งนี้ ผลจากกิจกรรมการก่อสร้างในครึ่งปีแรกที่ชะลอตัวลงจะทำให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐตลอดทั้งปี 2557 อาจขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก
•    จากที่มีการเร่งลงทุนในโครงการของภาครัฐ ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 อาจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลืออยู่ของปี 2557 จำนวนจำกัด จึงมีผลให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ร้อยละ 7.0 – 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000- 477,000 ล้านบาท
•    โครงการภาครัฐส่วนใหญ่ที่จะลงทุนในปี 2558 จะเป็นโครงการเดิมที่มีความจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่อาจมีเม็ดเงินลงทุนในกรอบที่จำกัด ทั้งนี้ โครงการใหม่ๆที่จะลงทุนในปี 2558 ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิ ปัญหาทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงส่งผลให้กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งพิจารณาได้จากมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในช่วง   6 เดือนแรกในปี 2557 หดตัวลงร้อยละ 4.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 202,075 ล้านบาท (ณ ราคาปัจจุบัน) จากที่ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ขยายตัวถึงร้อยละ 8.7

แต่ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่องและรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างส่วนกลางกับระดับภูมิภาคและกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย โดยพิจารณาได้จากที่ภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปี 2557-2558 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 กรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 2,400,000 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 จำนวน 5 มาตรการ กรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เกษตรกรชาวนาที่มีรายได้น้อย

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่าตัวแปรสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ฟื้นตัวขึ้น คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลประจำปี 2557 และ 2558 รวมถึงการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯและมาตรการฯข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 อาจมีผลต่อกิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐในช่วงที่เหลืออยู่ของปี 2557 จำนวนจำกัด       

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในครึ่งหลังของ  ปี 2557 น่าจะอยู่ในกรอบ 228,000 – 235,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 4.8 – 8.0 (Y-o-Y) อย่างไรก็ดี มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐที่หดตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกถึงร้อยละ 4.8 (Y-o-Y) จะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐตลอดทั้งปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราไม่สูงนักที่ร้อยละ 0.02 – 1.7

และผลจากมาตรการฯดังกล่าวน่าจะมีผลให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งเป็นฐานที่ต่ำ ถึงร้อยละ 7.0 – 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000- 477,000 ล้านบาท

    อนึ่ง เม็ดเงินลงทุนจริงในการก่อสร้างของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2558 นั้น คาดว่าจะเป็นการก่อสร้างในโครงการเดิมที่มีความจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ และโครงการลงทุนขนาดเล็กที่จะกระจายลงไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐในปีหน้าอาจเริ่มมีเม็ดเงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วง หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด โครงการขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและรันเวย์  ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจำนวน 5 ด่านการค้า (ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว ด่านคลองใหญ่ จ.ตราด ด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา) เป็นต้น แต่ในช่วงระยะแรกของการลงทุนในโครงการใหม่ๆอาจมีมูลค่าการลงทุนในกรอบที่จำกัด ทั้งนี้ โครงการใหม่ๆที่ภาครัฐจะเริ่มลงทุนในปี 2558 ดังกล่าว ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ


ที่มา   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

    วันที่ : 06 ตุลาคม พ.ศ. 2557
Share
 
 
 
      หุ้น Yield Value Rank
      หุ้น Market Cap Rank
      หุ้น Closing Rank
      หุ้น Book Value Rank
      หุ้น P/E Ratio Rank
      www.gloryskygroup.com
      www.thaivi.com
      www.lsx.com.la
        
          
          
         สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com