วัน พุ�� ที่ 21 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > บทสัมภาษณ์
    รายงานพิเศษ : WP กับวันนี้ที่รอคอย!

  รายงานพิเศษ : WP กับวันนี้ที่รอคอย! คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ พร้อมกลับมาผงาดใน SET 1 ก.พ.นี้

 
               สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  31  มกราคม  2561)--------  ภายหลังจากที่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PICNI ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 ต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 PICNI  ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ซึ่งผ่านการตรวจสอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้ถือติดลบ 1,648 ล้านบาท รวมทั้งผู้สอบบัญชี  ไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ PICNI  เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 
               ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการนั้น PICNI ได้ดำเนินการลดทุนลงจากจำนวน 4,453,349,970 หุ้น  เหลือ 200,000,000 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,800,000,000 หุ้น  (สำหรับแปลงหนี้เป็นทุน 100,000,000 หุ้น และขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหม่ 1,700,000,000 หุ้น  เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ) ต่อมา WG ได้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,700,000,000 หุ้นของ PICNI ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และได้รับหุ้น PICNI จากการแปลงหนี้เป็นทุนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการอีกจำนวน 2,644,587 หุ้น  ส่งผลให้ WG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 85.13  ของ PICNI ซึ่งการเข้าลงทุนของ WG ดังกล่าว ส่งผลให้ PICNI ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ PICNI ในวันที่ 27 มีนาคม 2557  โดยผู้ถือหุ้นใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิม 
               หลังจากนั้นดีลควบกิจการระหว่าง PICNI และ WG จึงเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ  (Synergy) ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ PICNI ชุดเดิมในอดีต
                     รวมถึงปัจจุบัน WP ได้ปรับปรุงฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ จากงบการเงินประจำปี 2559 เท่ากับ 36 ล้านบาท และงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 108 ล้านบาท  โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยาน 2560 เท่ากับ 675 ล้านบาท  แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลดำเนินงานมั่นคงตามสภาพธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
               “กนกศักดิ์  ปิ่นแสง” ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ  WP  กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” ที่โดดเด่นด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับ และมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกภาคธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ พัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพองค์กรจนมีความแข็งแกร่ง  จึงทำให้ผลประกอบการกลับมามีกำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง  
           ส่วนภาพรวมธุรกิจของ WP ในปีนี้ เชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ความต้องการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ตลาดก๊าซ LPG กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง  เมื่อตลาดก๊าซ LPG ยังขยายตัวได้ดี บริษัทฯจึงมีแผนสร้างคลังกระจายสินค้าแห่งใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จากปัจจุบันมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง  ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อำเภอบางปะกง แบ่งเป็น 2 เฟส  (อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 เฟส),จังหวัดขอนแก่น ที่อำเภอบ้านแฮด 1 แห่ง และที่อำเภอท่าพระ 1 แห่ง, จังหวัดสมุทรสงคราม ที่อำเภอบางจะเกร็ง 1 แห่ง  และที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง รวมถึงจะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมฐานลูกค้าทุกภาคธุรกิจ อันได้แก่ สถานีบริการก๊าซ LPG,โรงบรรจุก๊าซ,ร้านค้าก๊าซ,กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรม 
             “เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน” 
 
By :  คนดงหุ้น
    
    วันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2561
Share
 
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com