Home > News Feed
    ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 เม.ย. 2560ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) อนวัช  ลีละวัฒน์วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 19/04/2560 2,000 19.80 ซื้อ  
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นวรัตน์  ธรรมสุวรรณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 18/04/2560 110,000 4.92 ขาย  
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ปรีชา  วีระพงษ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 200,000 2.71 ขาย  
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD) อภิชัย  เตชะอุบล คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/04/2560 18/04/2560 800,000 2.15 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 90,000 1.85 ซื้อ  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 100,000 7.60 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 100,000 7.65 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 100,000 7.70 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 19,200 7.75 ขาย  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 11/04/2560 400 31.00 ซื้อ  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 2,400 31.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/04/2560 11/04/2560 5,900 1.90 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 100,000 2.88 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/04/2560 20/04/2560 110,000 1.88 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/04/2560 19/04/2560 100,000 1.87 ซื้อ  
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) สมพล  เอกธีรจิตต์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/04/2560 19/04/2560 109,100 10.00 ซื้อ  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) สุวิทย์  ยอดจรัส ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 19/04/2560 200,000 7.51 ขาย  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) สุวิทย์  ยอดจรัส ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 20/04/2560 326,100 7.55 ขาย  
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) ธนา  เสนาวัฒนกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 19/04/2560 165,000 5.32 ขาย  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นิวัติ  ลมุนพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 05/04/2560 12,992 12.70 ขาย  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) มะลิวัลย์  บุตรชาติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 05/04/2560 4,000 12.80 ขาย  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) มะลิวัลย์  บุตรชาติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 05/04/2560 4,000 12.90 ขาย  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) มะลิวัลย์  บุตรชาติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 05/04/2560 2,000 13.00 ขาย  
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) ชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/04/2560 18/04/2560 1,760,200 1.30 ขาย  
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) วรรณา  ไหลเจริญวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/04/2560 17/04/2560 10,000 8.50 ซื้อ  
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) เกษสุดา  ไรวา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2560 19/04/2560 35,000 24.65 ซื้อ  


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560