Home > News Feed
     THL เพิ่มทุน 4.08 พันล้านหุ้น เสนอขาย ผถห.เดิม 5:1 ราคา 0.35 บ./หุ้น -จองซื้อ 3 -7 ก.ค. 60

 

 
          
      สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(     19   พ.ค.  2560  )------      กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                         
 
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 พ.ค. 2560
วันประชุม                                           : 23 มิ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 02 มิ.ย. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 05 มิ.ย. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 31 พ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การลดทุน
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล 99/1 
ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________
 
การเพิ่มทุน                                          
 
เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 4,080,444,521
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 5 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 0.35
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                              : วันที่ 03 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2560
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 02 มิ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 05 มิ.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 31 พ.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 4,080,444,521
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 4,080,444,521
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
______________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560