Home > News Feed
    NVD เผยยุบ บ.ย่อย "เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด " ระบุไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

 

        สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 19 มิถุนายน2560)---นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”)และรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของเนอวานา มาเป็นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของเนอวานา มาเป็นของบริษัทฯ แล้ว ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99ของหุ้นทั้งหมดได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชีทั้งนี้การจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด
 
    

(ภาคภูมิ พุ่มมาลา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560