Home > News Feed
    BTS แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
นาย คง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า   ตามที่บริษัท  ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ BTS 2568/2560 เกี่ยวกับการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงข้อผูกพันเกี่ยวกับส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสัญญาร่วม ลงทุน รวมถึงข้อผูกพัน เกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าภายในวันนี้ ( 19 มิ.ย.60 ) บริษัทฯ ได้เผยแพร่ตัวเลขและ
สมมติฐานที่สำคัญ (Key Figures and Assumptions)  ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บนเว็บไซต์ของบริษัทที่http://bts.listedcompany.com/misc/presentation/20170619-pink-and-yellow-assumptions-per-MRTA.pdf  เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้   
    
วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560