Home > News Feed
     NC เข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ สหพัฒนาอิเตอร์โฮลดิ้ง มูลค่า 2.89 ลบ. หวังผลตอบแทนระยะยาว

 

 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 19  มิถุนายน  2560)--------นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) หรือ NC   เปิดเผยว่าในกาประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี้(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เ มื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการทำรายกาที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1 รายการ ประเภทที่ 4 เรื่องสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)จำนวน 2,898 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน2,898,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 358,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.07 โดยเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นนบริษัทที่ลงทุนและคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 
 
 
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560