Home > News Feed
     CPN แจ้งเข้าซื้อหุ้น " ดาราฮาร์เบอร์" จาก PF มูลค่า 291.75 ลบ. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  17 กรกฎาคม  2560 ) --------นางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม  เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  CPN   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ14 กรกฎาคม 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท
ผู้ซื้อ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN")
ผู้ขาย : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ("PF")
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
CPN เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด จำนวน 26,000,000 หุ้น (ยี่สิบหกล้านหุ้น) จาก PF คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น)
4. มูลค่าหุ้นที่ซื้อ291.75 ล้านบาท
5. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด
- CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 65
- บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30
- บริษัท แอสเซนต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5
จากการคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยวิธีตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.28  ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6เดือน ขนาดรายการรวมยังคงไม่ถึงร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนในการทำธุรกรรม
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560