Home > News Feed
    ผถห.THIP ลงมติให้แตกพาร์เป็น 1บ./หุ้น จาก10 บ./หุ้น


    สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (17 ก.ค. 60) ---- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60 ได้มีมติอนุมัติดังนี้
    1.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบัยนของบริษัท จาก 100,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60
    2.อนุมัติให้แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท แก้ไขทนชำระแล้วจาก 8,000,000 หุ้น เป็น 80,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าหุ้น โดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60
    3.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560