Home > News Feed
     STA เพิ่มทุน 256 ล้านหุ้น ให้ ผถห.เดิม 5 : 1 ที่ราคา 10 บ./หุ้น จองซื้อ-จ่ายค่าหุ้น 2 ต.ค. - 6 ต.ค. 60 ขึ้น XR 6 ก.ย. นี้
 
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  17 กรกฎาคม  2560 ) --------การเพิ่มทุน                              
 
เรื่อง                                   : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     : 17 ก.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                    
จัดสรรให้กับ                           : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                 : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                 : 256,000,000
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                 : 5 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                 : 10.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                 : วันที่ 02 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 06 ต.ค. 2560
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                   : 08 ก.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น   : 11 ก.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)     : 06 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 256,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 256,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                               :
ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นภายใต้ CDP ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 
2560
______________________________________________________________________
 
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์            
 
เรื่อง                                   : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     : 17 ก.ค. 2560
วันประชุม                               : 31 ส.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 ส.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 02 ส.ค. 2560
วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                 : 27 ก.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                     :
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                             : โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
________________________________________
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560