Home > News Feed
     (เพิ่มเติม) STA เพิ่มทุน 256 ล้านหุ้น ให้ ผถห.เดิม 5 : 1 ที่ราคา 10 บ./หุ้น จองซื้อ-จ่ายค่าหุ้น 2 ต.ค. - 6 ต.ค. 60 ขึ้น XR 6 ก.ย. นี้

 

  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  17 กรกฎาคม  2560 ) --------นายกิติชัย สินเจริญกุล  กรรมการ   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  STA   เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 256,000,000 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมด ไปใช้ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทกู้ยืมมาเพื่อซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด    จำนวน  1,500 ล้านบาท    ระยะเวลาภายในไตรมาส 4 ปี 2560
(2) เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีต่อสถาบันการเงิน   จำนวน 500 ล้านบาท    ระยะเวลา ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
(3) เพื่อนำไปลงทุนในการขยายกำลังการผลิตธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย   จำนวน 410 ล้านบาท  ระยะเวลา  ภายในไตรมาส 4 ปี 2561
(4) เพื่อนำไปลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น   จำนวน 150 ล้านบาท   ระยะเวลา ภายในไตรมาส 4 ปี 2561
รวมจำนวนเงินลงทุน 2,560 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุในตารางข้างต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจรวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อไป 
ขณะที่ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการรองรับการเติบโตโดยการขยายกำลังการผลิตทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางทางการแพทย์ อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินให้มีระดับของหนี้และทุนที่เหมาะสม และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทด้วย 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (Record Date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเพิ่มทุน                              
 
เรื่อง                                   : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     : 17 ก.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                    
จัดสรรให้กับ                           : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                 : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                 : 256,000,000
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                 : 5 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                 : 10.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                 : วันที่ 02 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 06 ต.ค. 2560
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                   : 08 ก.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น   : 11 ก.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)     : 06 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 256,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 256,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                               :
ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นภายใต้ CDP ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 
2560
______________________________________________________________________
 
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์            
 
เรื่อง                                   : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     : 17 ก.ค. 2560
วันประชุม                               : 31 ส.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 ส.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 02 ส.ค. 2560
วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                 : 27 ก.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                     :
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                             : โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
______________________________________________________________________
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560