Home > News Feed
     PTTGC ขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดฯ อีก 1,200,000 หุ้น คงเหลือรอขาย 33,522,400 หุ้น
 
 
รายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน              
 
เรื่อง                                   : แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่                                   : 13 ก.ย. 2560
1. ผลการขายหุ้นที่ซื้อคืน                    
วันที่ขาย                               : 13 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่ขาย (หุ้น)                       : 1,200,000
ราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)                       : 77.25
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                       : 77.00
มูลค่ารวม(บาท)                           : 92,500,000.00
2.จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่าย    
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย  (หุ้น)       : 33,522,400
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่ายต่อจำนวนห : 0.74
นที่ชำระแล้ว
มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย(บาท)   : 1,680,929,545.78
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน : 07 มี.ค. 2562
 
 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
 
                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นางวราวรรณ ทิพพาวนิช )
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
                         ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 
______________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560