Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 ก.ย. 60


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) มงคล  สิมะโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 79,300 3.42 ซื้อ  
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) วิเชียร  จึงวิโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 62,400 63.75 ขาย  
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นที  อ่อนอิน คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 15,000 28.00 ขาย  
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) ศรัณยา  ธนาวดี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 13/09/2560 10,000 28.50 ขาย  
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ประภากร  วีระพงษ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/09/2560 11/09/2560 100,000 3.88 ขาย  
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THL) วิชัย  เชิดชีวศาสตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 100,000 0.00 รับโอน  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) ไพบูลย์  วรประทีป ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 200,000 2.09 ซื้อ  
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) สุวลัย  จันทวานิช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 08/09/2560 300,000 1.27 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 625,000 1.81 ซื้อ  
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEC) รณพงศ์  คำนวณทิพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 11/09/2560 20,000 18.40 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) ธีรศักดิ์  ธาราวร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 100,000 4.00 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) เบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 11/09/2560 300,000 4.00 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) เบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 300,000 4.02 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) ศิริ  เหลืองสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 11/09/2560 100,000 3.98 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 100,000 7.55 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 100,000 7.60 ขาย  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/09/2560 08/09/2560 10,100 31.00 ซื้อ แก้ไขข้อมูล /
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) เตชนิธิ  ลิปตวัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/09/2560 12/09/2560 10,000 25.00 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/09/2560 11/09/2560 100,000 0.62 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/09/2560 12/09/2560 300,000 0.57 ซื้อ  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 80,900 6.95 ซื้อ  
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK) สุรการ  ศิริโมทย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 4,000 84.88 ขาย  
ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) บง.(BFIT) ธิติธรรม  โรจนพฤกษ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/09/2560 11/09/2560 179,200 20.20 ขาย  
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นพพันธป์  เมืองโคตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 01/09/2560 100,000 6.50 ขาย  
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นพพันธป์  เมืองโคตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 05/09/2560 550,000 6.30 ขาย  
สหยูเนี่ยน บมจ.(SUC) วัชรพงษ์  ดารกานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/09/2560 12/09/2560 530,000 41.00 ขาย  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) เศรษฐา  ทวีสิน ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น2 13/09/2560 11/09/2560 100,000,000 0.06 ซื้อ  
อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(A) กุลพันธ์  แสนพิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 12/09/2560 25,000 6.55 ขาย  
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) ทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 08/09/2560 19,488,200 0.00 รับโอน  
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) วัลลภ  สุขสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2560 08/09/2560 19,488,200 0.00 โอนออก /โอนให้น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ (คู่สมรส)
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG) กิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/09/2560 11/09/2560 5,000,000 0.31 ขาย  


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560