Home > News Feed
     Update SIS เผยได้รับแจ้งจาก ไทย อัลลิแอนซ์ จะตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯโดยสมัครใจ ราคา 7 บ./หุ้น
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กันยายน2560)------SIS  เผยได้รับแจ้งจาก ไทย อัลลิแอนซ์  จะตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯโดยสมัครใจ ราคา 7 บ./หุ้น งานนี้รับซื้อได้สูงสุด52.6%หรือมูลค่า1.41พันลบ. ถ้าเทนเดอร์ สำเร็จส่งผลให้ บริษัทฯ กลายเป็นบ.ย่อยของ  เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ โดยทางอ้อม
ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ขายธุรกิจหลัก-หลังเทนเดอร์ฯยังอยู่ในตลาดหุ้นต่อไป
 
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SIS เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้ ได้รับแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จาก บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด(“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด (“บริษัท เอสไอเอสอินเตอร์เนชั่นแนลฯ”) โดย บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 165,616,595 หุ้น 
หรือประมาณร้อยละ 47.3 ของจำนวนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ นอกจากนี้กรรมการบริหาร 2 ท่านของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ยังถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 486,562 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.1 ของจำนวนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย ณ วันที่แสดงจดหมายฉบับนี้ บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 350,198,655 หุ้น 
ดังนั้นจำนวนหุ้นสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถรับซื้อ ได้จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 184,095,498 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 52.6 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอซื้อในราคาหุ้นละ 7 บาท (“ราคาการทำคำเสนอซื้อ”) (ทั้งนี้ราคาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ตามสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราไม่เกินร้อยละ10 ของราคาการทำคำเสนอซื้อ) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น1,288,668,486 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมสูงสุดของราคาการทำคำเสนอซื้อ ฯ จะมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,417,535,335 บาทเนื่องจาก บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ และบริษัทย่อย (“เครือบริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อและเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนที่มากกว่าร้อยละ 51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อ ฯ โดยความสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อที่ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อ โดยมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นที่เครือบริษัทถืออยู่เดิม จะส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและเครือบริษัทถือครองหุ้นเกินกว่าร้อยละ 51 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันสิ้น สุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อฯ (“เงื่อนไขของ
จำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ ดังนั้นในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ จะส่งผลให้ บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ โดยทางอ้อม (Indirectly non-wholly owned subsidiary) อย่างไรก็ดี หากการทำคำเสนอซื้อฯ ดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามเงื่อไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อฯ
ทั้งนี้ก่อนการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ
2) ไม่มีผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น กับบริษัทฯ โดยผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ (ก) เหตุเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง สภาวะ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเป็นหรือ หรือมีแนวโน้มที่คาดการณ์ได้ว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งนี้เหตุหรือการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นผลจากการกระทำของกลุ่มบริษัทฯ หรือ (ข) เหตุ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำใดๆ โดยบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังมีความประสงค์ที่จะคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงคงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (“Free Float”) ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560