Home > News Feed
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย เดือนส.ค.60มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ เพิ่มขึ้น-8เดือน(ม.ค.-ส.ค.)นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กันยายน2560)---นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
• จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 7,159 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,979 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,180 ราย   คิดเป็น 20% และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,200 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 959 ราย คิดเป็น 15%สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 1,755 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 129 ราย คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,626 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559   ซึ่งมีจำนวน 1,747 ราย
• มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 47,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26,096 ล้านบาท คิดเป็น 123% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 21,258 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 27,993 ล้านบาท คิดเป็น 145% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 19,361 ล้านบาท
• ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 621 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 394 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 218 ราย ธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 142 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 138 ราย ตามลำดับ
• ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ส.ค.60) จำนวน 1,409,392 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.58 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 670,513 ราย  มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 487,891 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,176 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,446 ราย
 
 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.- ส.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 49,080 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 232,893 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคล
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 6,169 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ส.ค.59)  ซึ่งมีจำนวน 42,911 ราย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน อันได้แก่ มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการภาษีสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SMEs  ประกอบกับมีการผลักดันโครงการลงทุน        Mega Project ของภาครัฐที่มีเข้ามาเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหลายโครงการ ทำให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ดีในปีนี้
               แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า  ความผันผวนของตลาดเงินโลก  ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และความไม่แน่นอนทางการเมืองของยุโรป รวมทั้งสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
 
 
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด) ผ่านระบบ         จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่           31สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 18,173 ราย ได้รับการอนุมัติและเข้าไปยืนยันการใช้ระบบ (Activate) จำนวน 8,588 ราย และมีการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จำนวน 1,877 ราย   
หมายเหตุ :  - เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
                                   - เริ่มเปิดให้บริการยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
 
 
ให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยการค้นหาจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไป งบการเงิน รายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งมีบริการข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application: DBD e-Service) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้      ด้วยตนเอง โดยมีสถิติผู้เข้าใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 4,290,239 ครั้ง ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 348,471 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ม.ค. 57 - ก.ค. 60 = 3,941,768 ครั้ง) คิดเป็น 9%
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีสถิติผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 574,557 ราย แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติ จำนวน 544,904 ราย และมีรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน ดังนี้
นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงิน
• ปีงบการเงิน 2559                         จำนวน 591,052 ราย
นำส่งงบการเงินแล้ว ภายใน 31 ส.ค.60
  • ปีงบการเงิน 2559 จำนวน  495,242 ราย (คิดเป็น84%ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ)
 - ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน  435,090 ราย (คิดเป็น 74% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบฯ หรือ
         คิดเป็น 88% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบฯแล้ว)
 - ส่งงบกระดาษ จำนวน   60,152 ราย  
 
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 154,622 คำขอ  โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,986,331 ล้านบาท โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้   มีดังนี้
1. สิทธิเรียกร้อง   มูลค่าทั้งสิ้น   2,406,848 ล้านบาท คิดเป็น 80.60% แบ่งเป็น
- บัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่า   1,802,725 ล้านบาท คิดเป็น 60.37%
- สิทธิการเช่า มูลค่า       89,117 ล้านบาท คิดเป็น   2.98%
- อื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า มูลค่า     515,006 ล้านบาท คิดเป็น 17.25%
2. สังหาริมทรัพย์   มูลค่าทั้งสิ้น     577,508 ล้านบาท คิดเป็น 19.33% แบ่งเป็น
- สินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ มูลค่า     292,507 ล้านบาท คิดเป็น   9.79%
- เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ/อื่นๆ  มูลค่า     285,001 ล้านบาท คิดเป็น   9.54%
3. ทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าทั้งสิ้น        1,975 ล้านบาท คิดเป็น   0.07% 
           ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 397 ราย
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560