Home > News Feed
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ หนุนยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ สู่การแข่งขันระดับสากล
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กันยายน2560)---กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางตลาดอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ SMEs ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ (KM) ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ    e-Commerce ให้เติบโตระดับสากลก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยที่ผ่านมากรมฯ มีแนวทางส่งเสริมและผลักดัน ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ใน 3 ด้านคือ 1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ช่องทาง e-Commerce โดยจัดอบรมสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ 2) การยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ e-Commerce ด้วยการออกเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนและการมีคุณภาพของธุรกิจในเครื่องหมาย DBD Registered (ธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายแล้วจำนวน 25,298 ราย ใน 27,819 ร้านค้า) และ DBD Verified (ธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายแล้วจำนวน 301 ราย) และ 3) การเสริมสร้างโอกาส และกระตุ้นการค้าออนไลน์ อาทิ กิจกรรมลดราคาสินค้า Thailandmegasale.com, Thailand e-Commerce Day,                          DBD e-Commerce Website Award และการพัฒนาสินค้าชุมชน offline 2 online
อธิบดี กล่าวต่อว่า “อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีผู้ประกอบธุรกิจอีกจำนวนมากที่ยังต้องการการบ่มเพาะความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเข้มแข็ง กรมฯ จึงได้เดินหน้าจับมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม องค์กรการศึกษาที่มีความพร้อมในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และการแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงมีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่  2 หน่วยงานจะได้ช่วยกันสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้ e-Commerce ไทยได้เติบโต ขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าทางการค้าให้เศรษฐกิจไทยสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด”
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน อีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีดิจิทัลเป็นกลไกที่สำคัญ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม           มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม         การเผยแพร่  องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง      การช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างครบวงจร อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการในการทำงานร่วมกัน และเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตให้กับประเทศ ดังนั้นความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจและนักศึกษา ซึ่งประโยชน์กับสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต
สำหรับภายหลังจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมช่องทางตลาดผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้          ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบธุรกิจ การนำกรณีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด ให้มีความเข้มแข็งและและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ในการช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภค กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอีกด้วย
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560