Home > News Feed
     EARTH ร่อนข่าว อยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมชี้แจงให้ทราบทันทีที่ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
 
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  12  ตุลาคม  2560 ) --------นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์   กรรมการผู้จัดการ (กระทำการแทน)  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) EARTH  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส เป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และประกาศคาสั่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 นั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 90/12(9) ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถชำระหนี้สินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) และหนี้อื่น ๆ ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อันทำให้บริษัทฯ มีการผิดนัดชำระหนี้
ในการนี้ บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รวมเป็นจำนวน 40 ล้านบาท
อีกทั้งมี ตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชาระในช่วงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2560 และตั๋วแลกเงินที่จะครบกาหนดชำระในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งหมด 495 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจผิดนัดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท โดยในการนี้ บริษัทฯ จะได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี้ได้ในระหว่างที่ดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ยังมีหนี้อื่น ๆ อีกที่อาจต้องผิดนัดชาระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
การดำเนินการ   เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา
การดำเนินการ  จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ  มีกำหนดเวลาภายหลังจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนฟื้นฟูกิจการ จะต้องจัดประชุมเจ้าหนี้โดยเร็ว
การดำเนินการศาลพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ  มีกำหนดเวลาภายหลังจากเจ้าหนี้อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการก็จะนำเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณา
การดำเนินการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ มีกำหนดเวลาภายหลังแผนฟื้นฟูกิจการได้รับการอนุมัติจากศาล
 
สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชาระหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบทันทีที่ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
 
 
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560