Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 12 ต.ค. 60

 ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 10/10/2560 3,900 8.40 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 10/10/2560 550,000 1.87 ซื้อ  
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) ชวิล  กัลยาณมิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 10/10/2560 36,700 6.10 ขาย  
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) บวรนวเทพ  เทวกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 11/10/2560 6,000,000 0.00 โอนออก โอนให้ น.ส.นภอร เทวกุล ณ อยุธยา/น.ส.จันทรจิรา เทวกุล ณ อยุธยา (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN) โอมา  ส่งวัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 09/10/2560 3,800,000 5.00 ขาย ขายให้ บจ.พรี-พราว
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) สุวรรณ  วลัยเสถียร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น3 12/10/2560 09/10/2560 34,400 2.10 ขาย  
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) สุวรรณ  วลัยเสถียร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น3 12/10/2560 10/10/2560 17,100 2.08 ขาย  
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHBANK) โค-ชิน  วู ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2560 11/10/2560 13,500,000 1.80 ขาย  


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560