Home > News Feed
    ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ระบุ โครงการบัตรสวัสดิการอาจสร้างภาระให้ภาครัฐ แนะรัฐควรสร้างความหลากหลายในการบริการสวัสดิการรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย

 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ระบุ โครงการบัตรสวัสดิการอาจสร้างภาระให้ภาครัฐ แนะรัฐควรสร้างความหลากหลายในการบริการสวัสดิการรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง การจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อย (แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการลดค่าใช้จ่ายการดำรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการเดินทาง) โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวภายใต้สมมติฐานที่ว่าในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) ผู้ผ่านสิทธิ์ 11.43 ล้านคน มีการใช้จ่ายเต็มวงเงินงบประมาณในหมวดที่ 1 การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดที่ 2 การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ภาพรวม พบว่า มีผู้ผ่านสิทธิ์ 11.43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 46,000 ล้านบาท จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ประมาณ 118,077.82 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาผลกระทบในภาคเกษตร พบว่า มีเกษตรกร 3.32 ล้านคน ใช้งบประมาณ 13,368.59 ล้านบาท จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร 21,215.50 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 21,134.27 ล้านบาท รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นมูลค่า 70.73 ล้านบาท และส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม คิดเป็นมูลค่า 10.50 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พบว่า ในภาคการเกษตร ภาครัฐควรเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการบัตรสวัสดิการอาจเป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐในการบริหารงบประมาณจำนวนมหาศาล ควรเน้นให้ผู้เดือดร้อนที่ยังพอมีศักยภาพอยู่สามารถพัฒนาตนเองให้พึ่งตนเองได้ หรือกลับเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ ควรเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลเท็จโดยเฉพาะกลุ่มคนในระบบภาษี และควรสร้างความหลากหลายในการบริการสวัสดิการเพื่อรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องหาความต้องการที่แท้จริงในแต่ละกลุ่มเป้าหมายก่อน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    
วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560