Home > News Feed
    รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 โดยญี่ปุ่นได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างอาเซียน และญี่ปุ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านกีฬา ปี ค.ศ. 2016-2020 โดยมีแนวทางที่สำคัญได้แก่

1) ยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางด้านกีฬา
2) การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดปัญหาทางสังคม และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
3) ส่งเสริม กีฬาเพื่อคนทั้งมวลกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ และการปกป้องจรรยาบรรณทางการกีฬา ตามแนวทางแผนปฏิบัติการคาซาน ที่ได้มีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลศึกษา ครั้งที่ 6 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย
4) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน เพื่อเตรียมการสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในปี ค.ศ. 2020
5) บูรณาการกับภาคเอกชน
6) ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา ทางด้านกีฬา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์แหล่งที่มา : สำนักข่าว
    
วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560