Home > News Feed
    ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือผ่านบริเวณภาคใต้ ทางปลายแหลมญวน และเข้าสู่อ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเชิงรุกไว้ล่วงหน้า มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสภาพ ความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ทั้งพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่วิกฤต รวมถึงแบ่งมอบภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติระดับพื้นที่อย่างชัดเจน ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่มีสาเหตุจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ ที่อาจซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั่งดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และขนย้ายสิ่งของ ตลอดจนแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบแก่ผู้ประสบภัย อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด และสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560