Home > News Feed
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และ 3

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ในวาระ 2 และ 3


การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.  มีวาระพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ซึ่งพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี และมีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ซึ่งคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว รวมทั้งวาระรับทราบหลายเรื่อง เช่น รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560