Home > News Feed
     การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตา ปี 2560
 
                  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18ตุลาคม2560)------นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดปริมาณเปิดตลาดและอัตราภาษีในและนอกโควตาสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค ตามพิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90.002 และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามพิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90.090 สำหรับปี 2560 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบเปิดตลาดเพื่อจัดสรรปริมาณนำเข้าในโควตาสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งระเบียบฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยปี 2560 ได้กำหนดปริมาณในโควตาและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับการจัดสรร ดังนี้
             1. ปริมาณที่จะจัดสรร ปริมาณที่จะจัดสรรสำหรับสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวม 230,559 ตัน
             2. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการจัดสรร เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเองและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน
          3. กำหนดระยะเวลา และสถานที่การยื่นขอรับการจัดสรร ผู้ประสงค์จะขอรับการจัดสรร สามารถยื่นแบบคำขอรับการจัดสรรได้ ภายใน 15 วันทำการ ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ชั้น 13 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการจัดสรร
4.1 แบบคำขอรับการจัดสรรที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ
4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นโรงงานที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจ
4.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
         นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตาฯ ให้ยื่นแบบคำขอรับการจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบคำขอรับการจัดสรรและหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560