Home > News Feed
     บอร์ดGELอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษ อีก 30 ลบ.
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14พฤศจิกายน 2560)------นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร  กรรมการบริษัท   บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GEL  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติเงินลงทุนการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ล้านบาท ของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามอ้างถึงนั้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติเงินลงทุน การก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นเงินจำนวนเงินอีก 30 ล้านบาท เนื่องจากเกิดความล่าช้าของขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างโรงงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของระบบปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560