Home > News Feed
     ANAN ตั้ง บ.ย่อย " เอเอช – เอสพีวี 4 " รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(   15 พฤศจิกายน   2560)--------นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   ANAN    เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท บริษัท เอเอช – เอสพีวี 4 จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่พักอาศัยหรือโรงแรมบนพื้นที่เช่า)
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
กรรมการ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นางพัชราวลัย เรืองกฤตยา
นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.70
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560