Home > News Feed
    ตลาดฯขึ้นป้าย Investor Alert News-สั่งบอร์ดAPURE แจงเพิ่มเติมกรณีลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน IECภายใน23พ.ย.นี้
 
 
            สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22พฤศจิกายน2560)--------Investor Alert News                               
 
เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________
 
ศึกษาข้อมูล                                          
 
เรื่อง                                               : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                                       
  - บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (APURE)
คำอธิบายรายการ                                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้คณะกรรมการ APURE ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ IEC
    ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (APURE) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ APURE และบริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (บริษัทย่อย 99.99% ของ APURE)ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) จำนวนรวม 400 หุ้นเข้าลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ IEC จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาหุ้นละ
0.0125 บาท มีกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2560โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้ใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ วงเงินรวม 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเห็นว่าการลงทุนนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากกลุ่มนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นในAPURE ร้อยละ 66.85 และเป็นบิดานายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการของ IEC(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ APURE วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
    อย่างไรก็ตามจากระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฎว่า งบการเงินล่าสุดที่ IEC  นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คืองบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยที่ IECเป็นบริษัทไม่นำส่งงบการเงินเกินกว่า 180 วัน จึงเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ประกอบกับการเพิ่มทุนของ IECในครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได้หรือไม่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านการจดทะเบียนซึ่งอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพราะ IECจะไม่สามารถยื่นให้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ IEC วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
                       เนื่องจากการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน IEC เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น APURE ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอให้คณะกรรมการ APURE ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1.    ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นของ IEC ที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการพิจารณาลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ IECรวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยง
2.    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุนใน IEC ว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างไร
3.    ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ ข้อมูลสำคัญของ IEC เช่น การประกอบธุรกิจ สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เกณฑ์ที่ใช้กำหนดวงเงินการลงทุนการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
______________________________________________________________________
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560