Home > News Feed
    SFPจ่ายเงินปันผล 10 บาท/หุ้น XD 4ธ.ค.60
 
                 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22พฤศจิกายน2560)-------กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                         
 
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 พ.ย. 2560
วันประชุม                                           : 24 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 07 ธ.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 04 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การจ่ายปันผล
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2   อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ 
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
 
การพิจารณาปันผล                                    
 
เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 พ.ย. 2560
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 ธ.ค. 2560
 
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 04 ธ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 16 ก.พ. 2561
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
________________________________________________
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560