Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ม.ค. 2561 ต่างชาติขาย 7,243.77 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 85,328.76 12.62 77,198.93 11.42 8,129.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 83,723.15 12.38 78,117.65 11.55 5,605.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 222,398.22 32.89 229,641.99 33.96 -7,243.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 284,728.52 42.11 291,220.07 43.07 -6,491.55 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561