Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 12 ม.ค. 61


 

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 2,000,000 21.03 ขาย  
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) วิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 09/01/2561 50,000 27.75 ขาย  
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THL) วิจิตร  เจียมวิจิตรกุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2561 27/12/2560 600,000,000 0.05 รับโอน รับโอนจากนายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) ศิรินันท์  ดารารัตนโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 10/01/2561 95,500 17.50 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) สมบูรณ์  อาหุนัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 120,000 58.85 ขาย  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) สุธรรม  ส่งศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 100,000 60.88 ขาย  
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PK) ปเนต  จงวัฒนา คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 50,000 5.70 ซื้อ  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 38,700 8.95 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) กุณฑล  นาคพรหม คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2561 10/01/2561 10,000 7.30 ขาย  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 09/01/2561 289,000 4.75 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 289,000 4.75 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) วรพันธ์  อุณจักร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 03/01/2561 100,000 2.56 ซื้อ  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 100,000 5.30 ขาย  
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER) สุรภัทร์  โรจนวิศาส ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 280,000 3.80 ขาย  
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER) สุรภัทร์  โรจนวิศาส ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 120,000 3.78 ขาย  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) ธัณฐภรณ์  ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 100,000 7.35 ซื้อ  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) ธัณฐภรณ์  ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 200,000 7.40 ซื้อ  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) วิวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 200,000 7.45 ซื้อ  
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN) สุกิจ  ลิติกรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 10/01/2561 10,000 3.22 ขาย  
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) รักชาติ  จันทร์รอด ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/01/2561 10/01/2561 37,500 16.20 ขาย แก้ไขข้อมูล /
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30) ภาสกร  เชี่ยวชาญกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 11/01/2561 65,750 1.76 ขาย  
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) วีรพันธ์  อังสุมาลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 09/01/2561 300,000 13.90 ขาย  
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) อิษฏพร  ศรีสุขวัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2561 10/01/2561 200,000 14.05 ขาย  


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561