Home > News Feed
    จังหวัดสตูล เปิดตัวตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดดูสน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดตลาดประชารัฐต้องชม (ตลาดดูสน) ณ ตลาดดูสน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมุ่งเน้นและยกระดับรายได้ของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า เป็นการ “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ “ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


จังหวัดสตูล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยตลาดประชารัฐต้องชม เป็นส่วนหนึ่งของตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการค้าขายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

โดยตลาดต้องชมเน้นเอกลักษณ์พาณิชย์ เอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อขยายช่องทางการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติและขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ ประชารัฐต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษติ แคยิหวาผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561