Home > News Feed
     VTE จะออกหุ้นเพิ่มทุน 113.33 ล้านหุ้น ที่ราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.70 บ. แลกเหุ้น GEPTจากเพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ฯ-โนเบิล เพลนเน็ตฯ คาดทำรายการแล้วเสร็จภายในQ2/61
 
 
 
 
 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 20  มกราคม  2561)-----   นายโสรัจ โรจนเบญจกุล   ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19มกราคม 2561  มีมติอนุมัติ  ให้บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ GEPT จากเพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. และโนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี. แอลทีดี.โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นดังกล่าว ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯและภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ในร่างสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ระหว่างบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และเพลนเน็ต เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี.แอลทีดี. และโนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี. แอลทีดี. (“ผู้ขาย”) สำเร็จครบถ้วนโดยบริษัทฯคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 113,330,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ขายที่ขายหุ้นของ GEPT ให้แก่บริษัทฯ ในราคาที่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่เพลนเน็ต เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. และโนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี. แอลทีดี. และจะไม่ต่ำกว่าราคา หุ้นละ 1.70 บาท 
 
ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ
(1) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งน้ฃี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring income) เป็นระยะเวลา 30 ปีในสัดส่วนที่สูงขึ้น เนื่องจากโครงการมี
กระแสเงินสดที่ชัดเจน
(2) การลงทุนใน GEPT ทำให้บริษัทฯได้รับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและมีอำนาจควบคุมมากขึ้น
(3) เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรที่มั่นคง
(4) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงธุรกิจของบริษัทฯ
 
ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจeนวน 460,330,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด (PrivatePlacement) ได้แก่ บริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี (Noble Planet Pte. Ltd.)(“Noble”) และ บริษัท แพลนเน็ตเอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี (Planet Energy Holdings Pte. Ltd.) (“Planet”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัฯ เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) 
(2) นักลงทุนที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ (3)Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
1) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP ครั้งนี้เป็นการเพิ่มความสามารถในด้านรายได้และกำไรของบริษัทฯให้สูงขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้และก าไรของบริษัทฯ อีกทั ้ง ยังเป็นการสร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
2) การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์(Strategic Investment) เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตได้โดยเฉพาะการเข้าลงทุน พัฒนา และดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศเมียนมาร์มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าในภาคครัวเรือน (HouseholdElectrification Rate) เพียงแค่ร้ อยละ 33 และเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์และความรู้ จากกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GEP ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (GeneralMandate) เฉพาะในส่วนที่ยังมิได้มีการจัดสรรจำนวน 140,675,687 หุ้น ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยคงไว้เฉพาะส่วนที่ได้มีการจัดสรรให้แก่ Macquarie Bank Limited แล้วจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,675,687 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,266,554,542 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,266,554,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,078,878,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,078,878,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ส าหรับพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd.) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทฯ และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่27 เมษายน 2561 โดย 
9บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่การจัดประชุม และวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้ทราบต่อไป
 
 
------------------
 
 
 
                การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  
 
เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 ม.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 460,330,198
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 460,330,198
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 460,330,198
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 32.07
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 460,330,198
(หุ้น)
หมายเหตุ                                            :
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจา คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย ทั้งนี้
ราคาเสนอขายหุ้นจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ  และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
______________________________________________________________________
 
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                
 
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 ม.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 05 มี.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 05 ก.พ. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 01 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
____________________________________________
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561