Home > News Feed
     SPI ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้ซูรูฮะ (ประเทศไทย) - บจ. ทรานสคอสมอส (ประเทศไทย) มูลค่ารวม 39.91 ลบ.
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 13 กุมภาพันธ์   2561)--------นายวิชัย กุลสมภพ   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้เเก่บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ ธนาคารซูมิโตโมมิตชุย เเบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  : ภายในกุมภาพันธ์ 2561
2.คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้ค้ำประกัน                     : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
-ผู้ขอให้ค้ำประกัน            :บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
-บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน      : -ไม่มี-
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ     : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 15
4.รายละเอียดของรายการ 
- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน   : บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
-มูลค่าการค้ำประกัน             : 30,910,000-บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อธนาคารซูมิโตโม มิตซุย เเบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นการต่ออายุการค้ำประกันออกไปอีก 2 ปีโดยเริ่มตั้งเเต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามต่ออายุวงเงินสินเชื่อจากธนาคารชูมิโตโม มิตซุย เเบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
5.วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฎิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6.กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ในฐานะกรรมการบริษัทร่วมกันได้งดออกเสียง 
7.ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เเตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : -ไม่มี-
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 
2. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้เเก่  บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยเเลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Transcosmos lnc โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  : ภายในมีนาคม 2561
2.คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ค้ำประกัน                     : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
-ผู้ขอให้ค้ำประกัน            :บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยเเลนด์) จำกัด 
-บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน      : -ไม่มี-
3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  : การให้ความช่วยเหลือทางเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯถือหุ้น บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยเเลนด์) จำกัด  ร้อยละ9 
4.รายละเอียดของรายการ 
-ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน  :บริษัททรานสคอสมอส (ไทยเเลนด์) จำกัด 
-มูลค่าการค้ำประกัน  : 9,000,000 -บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อ Transcosmos lnc ซึ่งเป็นการต่ออายุการค้ำประกันออกไปอีก 1ปี โดยเริ่มตั้งเเต่ 16 มีนาคม 2561 ถึง15 มีนาคม  2562
5.วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฎิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6.กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
7.ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เเตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : -ไม่มี-
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 
 
 ผู้สื่อข่าว :ชนิภรณ์  ฝอยทอง      
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561