Home > News Feed
     บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) : หุ้นไทยปิดจุดวัดใจ ยืนที่ 1800.03 จุด ระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบจำกัด
 
หุ้นไทยปิดจุดวัดใจ ยืนที่ 1800.03 จุด ระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบจำกัด หนุนนักลงทุนเข้าเทรด SET50 DW ที่มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 อาทิ S5028C1803A S5028C1803B S5028P1803C และ S5028P1803D เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสนใจใน DW บนหุ้น BEAUTY AOT BANPU และ KTC ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง DW28 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ BEAU28C1806A HMPR28C1804A BANP28C1806A และ KTC28C1808A เป็นต้น
 
สิ้นวันทำการ นักลงทุนซื้อสุทธิหนาแน่นใน BCPG28C1806A IVL28C1805A BEAU28C1806A จำนวน 22.4 ล้านหน่วย 5.8 ล้านหน่วย และ 5.7 ล้านหน่วย ในขณะที่มีแรงขายสุทธิ AMAT28C1806A 6.5 ล้านหน่วย และ IVL28C1806A 3.0 ล้านหน่วย
 
ภาพรวมการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด (Total Market Turnover) 53,849.74  ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Total DW Turnover) 2,693.60 ล้านบาท
คิดเป็น 5.0%
 
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaidw.com
 Line ID “@ThaiDW”
โทร 02-694-7777 
 
Disclaimer
ข้อมูลและเนื้อหานี้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น โดยข้อมูลต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฎนี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทฯได้รับ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited: “MSTL”) เป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมี Macquarie Financial Holdings Limited ("MFHL") เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ การอ้างอิงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแมคควอรีจะหมายถึง "MSTL" เท่านั้น นอกจากนี้  MSTL มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของ MSTL มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของ MSTL แต่อย่างใด 
 
    
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561