Home > News Feed
     บิ๊กSFแจงปี60กำไรกระฉูด91.23% เหตุ ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าหนุน-ต้นทุนการเงินลดลง
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กุมภาพันธ์ 2561)----------นายสมนึก พจน์เกษมสิน   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SF เปิดเผยว่าขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2560 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 โดยมีรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ดังนี้
1. รายได้
รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 1,358.40 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 369.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 88.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.27 มีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการเปิดตัวของเมกา ฟู้ดวอล์ค ส่วนขยายในศูนย์การค้าเมกา บางนาในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนแบ่งรายได้ (Share Percentage) ของผู้เช่าในโครงการที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า
2. ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริการเท่ากับ 932.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 21.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.39 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้าต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 242.33 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 4.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนทางการเงินจำนวน 70.58 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 เนื่องจากการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ระยะยาว จึงทำให้บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
3. เนื่องจากเหตุผลข้างต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 499.45 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 75.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.73
4. กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 1,352.81 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 799.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144.62 เนื่องจากมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการใหม่ คือ เมกา ฟู้ดวอล์ค ส่วนขยายของศูนย์การค้าเมกา บางนา และศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่
5. กำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 1,843.42 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 879.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.23 จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561